Advokat Lørenskog

Bransjeguide til advokater og advokatfirmaer på Lørenskog

Barnefordelingssaker

BARNEFORDELINGSSAKER: Etter samlivsbrudd vil det ofte oppstå uenigheter om hvor barna skal bo, og hvor mye samvær den andre forelderen skal ha. Kontakt en advokat på Lørenskog som har erfaring fra barnefordelingssaker.

Domstolene behandler over 2000 barnefordelingssaker på årsbasis Saker om barnefordeling står for en stor andel av de totale sakene som går for domstolene. En barnefordelingssak er når foreldrene har en tvist om foreldreansvar, fast bosted eller samvær. Gjerne behandles flere av disse spørsmålene i samme sak.

Dersom man tjener under kroner 246 000 i året og har under kroner 100 000 i netto formue har man krav på fri rettshjelp i slike saker. Dersom man har samboer er samlet inntektsgrense kroner 369 000. Kontakt en barnerettsadvokat dersom du står ovenfor en tvist om barnefordeling.

Fast bosted

Advokat Lørenskog fast bosted og barnerett

Fast bosted (daglig omsorg) er der barnet har folkeregistrert adresse, og der barnet tilbringer mest tid. Fast bosted er et svært vanlig tvistetema etter samlivsbrudd. Kontakt en advokat på Lørenskog som har spesialisert seg på barnefordelingssaker.

Ved samlivsbrudd står foreldrene fritt til å avtale hvor barnet skal ha fast bosted. Den andre forelderen har rett til samvær. Fast bosted er ikke det samme som foreldreansvar. Foreldrene kan også avtale delt bosted. Dersom foreldrene ikke blir enige om hvor barnet skal ha fast bosted er retten henvist til å avgjøre fast bosted hos en av foreldrene basert på hva som er til barnets beste.

Dersom du er i konflikt med den andre forelderen om hvem som skal ha fast bosted, kan du kontakte våre advokater på Lørenskog som spesialiserer seg på barnefordelingssaker.

Samvær

Advokat samvær lørenskog

Etter et samlivsbrudd har både foreldre og barn gjensidig rett til samvær med hverandre. Kontakt en advokat på Lørenskog som har kompetanse innen samvær, fast bosted, foreldreansvar og andre barnefordelingsspørsmål.

Barn og foreldres gjensidige samværsrett følger av barneloven. Det er viktig for barnet at det har samvær med begge sine biologiske foreleldre. Optimalt sett bør samvær avtales mellom foreldrene. Ofte er foreldrene imidlertid uenige om omfanget av samværet. Samværet kan da fastsettes av domstolen. Domstolen fastsetter samværet etter hva som vil være til barnets beste. Hva som er til barnets beste beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfelle. Vanlig samvær er annenhver helg, en ettermiddag i uken, fjorten dager om sommeren samt jul eller påske.

Kontakt en advokat på Lørenskog om samvær

Dersom du har spørsmål om samvær med barn etter samlivsbrudd kan du kontakte et advokatfirma på Lørenskog for en uforpliktende prat.

Foreldreansvar

Advokat lørenskog foreldreansvar

Foreldreansvaret er nærmere definert i barneloven, som angir rettigheter og plikter til den eller de foreldrene som har foreldreansvar. Kontakt en advokat på Lørenskog om du har spørsmål vedrørende foreldreansvaret etter samlivsbrudd.

Foreldreansvaret innebærer en plikt til å ivareta omsorgen for barnet, og gir kompetanse til å foreta navnebytte, få utstedt pass, flytte utenlands med barnet, samtykke til medisinske inngrep mv. Dersom foreldrene har delt foreldreansvar må begge samtykke i slike viktige spørsmål.

Foreldre som er gift får automatisk felles foreldreansvar. Det samme får foreldre som er folkeregistrert på samme adresse da barnet blir født. Om de ikke gjør det, kan foreldreansvar likevel avtales.

Kontakt en advokat på Lørenskog dersom du har spørsmål som gjelder foreldreansvar, fast bosted eller samvær etter samlivsbrudd.

Dersom du derimot ønsker bistand av en biladvokat til å reklamere på bilkjøp så kan du trykke her.

Erstatning

Advokat som arbeider med erstatning på Lørenskog

Har du blitt skadet på jobb, i trafikken, på sykehuset eller som følge av en straffbar handling? Da kan det være du har krav på erstatning. Få bistand av en advokat på Lørenskog. Advokatutgiftene ved erstatning etter personskade er som regel dekket gjennom forsikring eller offentlige ordninger.

Trafikkskade

Den som er skadet i trafikkulykke, for eksempel ved påkjørsel av bil, har i utgangspunktet krav på å få dekket sitt økonomiske tap av forsikringsselskapet. Rimelige og nødvendige advokatutgifter dekkes av ansvarlig forsikringsselskap. Les mer om trafikkskade, og finn en advokat på Lørenskog som jobber med trafikkskade.

Yrkesskade

Hvert år blir svært mange mennesker uføre på grunn av arbeidsulykker eller sykdom som oppstår i forbindelse med jobb. Mange blir også lettere skadet, og går glipp av provisjon og overtidsbetaling under sykemeldingsperioden. Økonomiske tap som følge av yrkesskade er erstatningsmessig. Ansvarlig forsikringsselskap dekker rimelige og nødvendige advokatutgifter. Ta kontakt med en advokat på Lørenskog med erfaring fra yrkesskadeerstatning.

Pasientskade

Mange blir skadet som følge av svikt ved behandlingen i norske helseinstitusjoner. Disse kan ha krav på erstatning for pasientskaden av Norsk pasientskadeerstatning. I mange tilfelle kan det være en fordel å la seg bistå av en advokat i søknadsprosessen. Ta kontakt med en advokat i Lørenskog med kompetanse innenfor pasientskader.

Voldsoffererstatning

Den som har blitt psykisk eller fysisk skadet som følge av en straffbar handling har som regel krav på voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. 9 av 10 som har krav på erstatning søker aldri! I nesten alle tilfelle dekkes advokatutgifter gjennom offentlige ordninger. Ta kontakt med en advokat på Lørenskog for å få hjelp til å søke voldsoffererstatning.

Bistandsadvokat

I alvorlige voldssaker og i de fleste sedelighetssaker har den fornærmede krav på bistandsadvokat til å hjelpe seg gjennom prosessen med anmeldelse og straffesak. Bistandsadvoakten vil også hjelpe til med voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. Ta kontakt med en bistandsadvokat på Lørenskog.

Erstatning ved kjøp av bolig med mangler

Dersom du har kjøpt et bolig med skjulte feil og mangler så kan du ha krav på prisavslag eller erstatning. Det er ofte tale om funn av skadedyr, fukt eller at boligen er mindre enn det som var oppgitt (https://www.eiendomsrett.no/arealsvikt/) slik at man kan kreve prisavslag for arealavvik. I så fall må man reklamere innen rimelig tid etter at man oppdaget mangelen.

Bistandsadvokat

Bistandsadvokat på Lørenskog

Den som er alvorlig fysisk eller psykisk skadet som følge av en straffbar handling kan ha krav på bistandsadvokat på det offentliges regning. Det samme gjelder den som er utsatt for voldtekt og flere andre sedelighetsforbrytelser. Kontakt en bistandsadvokat på Lørenskog.

Bistandsadvokaten vil hjelpe med alt fra anmeldelse og til straffesaken er oppe og avgjort, og med voldsoffererstatning i etterkant av straffesaken. Bistandsadvokaten vil fungere som et bindeledd mellom politiet og fornærmede under etterforskningen, og han har full innsynsrett i politidokumentene og kan anmode politiet om å iverksette ytterligere etterforskningsskritt.

En vesentlig del av bistandsadvokatens oppgave er å arbeide med voldsoffererstatning. For det første utarbeide erstatningskrav for å legge frem i retten dersom det blir straffesak, men også ovenfor Kontoret for voldsoffererstatning. En kan få erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning selv om straffesaken blir henlagt, for eksempel fordi gjerningsmannen er ukjent eller bevisene ikke holder til å straffe gjerningspersonen. Det offentlige dekker bistandsadvokatens salær. Kontakt et advokatfirma på Lørenskog for å få vite mer om bistandsadvokatordningen.

Dersom du trenger en bistandsadvokat i Oslo så finner du dette på advokat-teigstad.no.

Pasientskade

Pasientskadeerstatning - advokat lørenskog

Den som blir skadet eller syk på grunn av svikt i forbindelse med helsehjelp kan ha krav på pasientskadeerstatning. Norsk pasientskadeerstatning tar seg av saksbehandlingen, og det er gratis å søke. Ta kontakt med en advokat på Lørenskog som abeider med pasientskadeerstatning.

Svært mange blir skadet etter feilbehandling ved helseinstitusjoner i Norge. Norsk pasientskadeerstatning utbetaler hundrevis av millioner kroner i erstatning til disse ofrene hvert år. Det er nokså enkelt å søke om pasientskadeerstatning via søknadsskjema på Npe.no, men det kan i mange tilfelle være en fordel å la seg bistå av en advokat med erfaring fra pasientskade.

Dersom du tror du kan ha krav på pasientskadeerstatning kan du ta kontakt med et advokatfirma på Lørenskog med erfaring fra dette feltet. Dersom Norsk pasientskadeerstatning påtar seg ansvar, vil de også være ansvarlige for skadelidtes utgifter til advokat.

Yrkesskade

Finn advokat på Lørenskog som arbeider med yrkesskade

Dersom du har blitt påført yrkesskade eller yrkessykdom kan du har krav på erstatning fra arbeidsgivers forsikringsselskap. Ansvarlig forsikringsselskap dekker rimelige og nødvendige advokatutgifter. Finn en advokat på Lørenskog som arbeider med yrkesskade.

Hvert år blir tusenvis av arbeidstakere skadet på jobb. Mange blir også syke på grunn av skadelige gasser eller støv på arbeidsplassen. Arbeidsgiver plikter å tegne yrkesskadeforsikring for alle sine ansatte. Om du blir skadet i en arbeidsulykke kan det derfor være du har krav på å få dekket ditt økonomiske tap. Folketrygden gir også særlige rettigheter til den som er skadet i en yrkesskade, bl.a. lempligere regler i forhold til arbeidsavklaringspenger og behandlingsutgifter.

Ta derfor kontakt med et advokatfirma på Lørenskog som arbeider med yrkesskade dersom du har spørsmål om dine rettigheter. Det ansvarlige forsikringsselskapet dekker rimelige og nødvendige utgifter til advokat.

Trykk her dersom du ønsker advokathjelp til å heve bilkjøp.

Trafikkskade

Trafikkskade - advokat i lørenskog

Har du blitt utsatt for en trafikkskade og er usikker på rettighetene dine ovenfor forsikringsselskapet og NAV? Kontakt en advokat på Lørenskog som arbeider med erstatning etter trafikkskade.

Den som blir utsatt for trafikkskade får ofte tap i form av behandlingsutgifter og lavere inntekt i en stund. Alvorlige ulykker medfører medfører ofte at den trafikkskadde faller helt utenfor arbidslivet og får snudd sin økonomi på hodet. Tap som følge av trafikkskade er erstatningsmessig fra forsikringsselskapet.

Det ansvarlige forsikringsselskapet vil også være ansvarlig for å dekke dine advokatutgifter. Dersom du har spørsmål om erstatning etter trafikkskade kan du kontakt en advokat på Lørenskog som arbeider innen dette feltet. Se også personskade.

Voldsoffererstatning

Advokat Lørenskog voldsoffererstatning

Har du blitt påført personskade etter sedelighetssak eller vold? Da kan det være du har krav på voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. 9 av 10 erstatningsberettigede søker aldri! Kontakt en advokat på Lørenskog som arbeider med voldsoffererstatning.

Kontoret for voldsoffererstatning er et statlig organ som utbetaler erstatning til de som er påført personskade etter vold, tvang, sedelighetsforbrytelser og lignende. Det er gratis å søke om voldsoffererstatning, og om du ønsker å benytte deg av advokat til å søke så er dette ofte dekket gjennom bistandsadvokatordningen, fri rettshjelp eller direkte som en erstatningspost fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Kontoret for voldsoffererstatning forvalter hvem som får erstatning gjennom voldsoffererstatningsloven. Det fremgår bl.a. av voldsoffererstatningsloven § 1 hva som er rammene for hvem som kan få erstatning.

Kontoret for voldsoffererstatning utbetaler de alminnelige erstatningspostene som oppreisning, menerstatning, samt påført og fremtidig merutgiftstap og inntektstap. Kontakt et advokatfirma på Lørenskog for å få vite mer om rettighetene dine.

Ønsker du advokatbistand til å klage å bilkjøp, så trykk her.

keep looking »